Bourbon เวเฟอร์

คำอธิบาย

bourbon ครีมวนิลาเวเฟอร์แผ่นบาง
กลิ่นหอม กรอบ สอดไส้ครีมวนิลา หวานกำลังดี
1 ห่อ มี 20 ชิ้น😋

Copyright © 2019. All rights reserved.